หน้าแรก

 
 ประวัติและผลงานทางวิชาการ

 อาจารย์วิโรจน์   พิราจเนนชัย  (Mr. Virote   Pirajnanchai )

- ตำแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

- หน่วยงานและสถานที่ทำงาน

   ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่  39  ม.1  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี    12110   โทรศัพท์  0 2549 4620

- การศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

วศ.ม (วิศวกรรมไฟฟ้า)

2548

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วศ.บ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

2534

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

- ผลงานทางวิชาการ/ตำรา

V. Tipsuwanporn, C. Choochuan, A. Numsomran, S. Pathanasattanon, and V. Pirajnanchai, “Economical function generator and delta modulator circuits”, Power Electronics and Drive 4th IEEE International Conference on Systems, 2001. Proceedings., Volume 1, 22-25 Oct. 2001, pp. 223 - 226

C. Choochuan, V. Tipsuwanporn, S. Patthanasathanon and V. Pirajnanchai. “DC-AC Conversion Using Economical Delta Modulator Circuit.”, UPEC:2001 The 36th Universities Power Engineering Conference

N. Panyanouvong, S. Luangphakorn, V. Pirajnanchai, P. Tangisanon and K. Janchitrapongvej, “Designing active lowpass filter using uniformly distributed RC line”, Proceedings of the 2003 International Conference on Neural Networks and Signal Processing, 2003. Volume 1, 14-17 Dec. 2003, pp. 612 - 615

N. Songthanapitak and V. Pirajnanchai, “Improved fundamental voltage and minimization of harmonic in delta modulated inverters using a stable multivibrator”, AUPEC 2003 Australasian Universities Power Engineering Conference, 28 Sep – 1 Oct 2003

V. Pirajnanchai and K. Janchitrapongvej, “Continuous-time low-pass filter using an active distributed mosfet transistor”, The 2004 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems, Proceedings Volume 2, 6-9 Dec. 2004 , pp. 1049 - 1052

 

V. Pirajnanchai, K. Janchitarapongvej and N. Songthanapitak. “DISTRIBUTED ACTIVE RC SINUSODAL OSCILLATION CONTROL FREQUENCY BY SINGPOLE AMPLIFIER”, ISIC-2004 10th International Symposium on Integrated Circuits, Devices & Systems, 9 – 10 September 2004.

V. Pirajnanchai, N. Songthanapitak and Kanok Janchitrapongvej. “Distributed RC Sinusoidal Oscillator Control Frequency by One Pole Amplifier”, ICCAS 2004 International Conference on Control, Automation and Systems, 25 – 27 Aug. 2004.

V. Pirajnanchai, S. Luangphakorn, J. Nakasuwan, and K. Janchitrapongvej, “Novel technique using single pole amplifier in sinewave oscillator”, First International Symposium on Control, Communications and Signal Processing, 2004. pp. 319 – 321

C. Choochuan, V. Kinnares and V. Pirajnanchai, “A simple and low cost of delta modulator for static PWM inverter”, IPEMC 2004. The 4th International Power Electronics and Motion Control Conference, Volume 2, 14-16 Aug. 2004, pp. 708 - 713

Pirajnanchai, V.; Nakasuwan, J.; Songthanapitak, N.; Janchitrapongvej, K.; “High frequency transistor-only high pass filter”, Intelligent Signal Processing and Communication Systems, 2005. ISPACS 2005. Proceedings of 2005 International Symposium on Digital Object Identifier: 10.1109/ISPACS.2005.1595506 Publication Year: 2005 , Page(s): 701 - 704 IEEE Conferences

Chutchavong, V.; Janchitrapongvej, K.; Pirajnanchai, V.; “Equalization of the Distorted Chrominance Signal using IIR Digital Filter with the Bernstein Filter”, TENCON 2005  IEEE Region 10 Digital Object Identifier: 10.1109/TENCON.2005.301021 Publication Year: 2005 , Page(s): 1 - 5 IEEE Conferences

Pirajnanchai, V.; Janchitrapongvej, K.; Nakasuwan, J.; “Frequency Discriminator Using Double Capacitive Layer Distributed RC Network”, Communications, Circuits and Systems Proceedings, 2006 International Conference on Volume: 4 Digital Object Identifier: 10.1109/ICCCAS.2006.285192 Publication Year: 2006 , Page(s): 2540 - 2544 IEEE Conferences

Rakluea, P.; Pirajnanchai, V.; Anantrasirichai, N.; Janchitrapongveg, K.; Wakabayashi, T.; “Characteristics of right angle microstrip slot antenna for dual frequency”, Intelligent Signal Processing and Communication Systems, 2005. ISPACS 2005. Proceedings of 2005 International Symposium on Digital Object Identifier: 10.1109/ISPACS.2005.1595507 Publication Year: 2005 , Page(s): 705 - 708 IEEE Conferences

Pirajnanchai, V.; Luangphakorn, S.; Janchitrapongvej, K.; “Design all-pass transfer function configuration using a notch distributed RC network”,  SPPR'07 Proceedings of the Fourth conference on IASTED International Conference: Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications ACTA Press Anaheim, CA, USA 2007

Tangthong, N.; Pirajnanchai, V.; Janchitrapongvej, K.; “Active notch uniformly distributed RC circuit and their application”, Control, Automation and Systems, 2008. ICCAS 2008. International Conference on Digital Object Identifier: 10.1109/ICCAS.2008.4694479 Publication Year: 2008 , Page(s): 1548 - 1552 IEEE Conferences

Nakasuwan, J.; Rakluea, P.; Pirajnanchai, V.; “Printed circuit antenna for UWB systems”, Circuits and Systems, 2008. APCCAS 2008. IEEE Asia Pacific Conference on Digital Object Identifier: 10.1109/APCCAS.2008.4746285 Publication Year: 2008 , Page(s): 1375 - 1378 IEEE Conferences

Chutchavong, V.; Sangaroon, O.; Janchitrapongvej, K.; Pirajnanchai, V.; “An IIR digital video equalizer design with the Bernstein Polynomial and generalized bilinear transformation for gain chrominance distortion”, Control, Automation and Systems, 2008. ICCAS 2008. International Conference on Digital Object Identifier: 10.1109/ICCAS.2008.4694187 Publication Year: 2008, Page(s): 2274 - 2279 IEEE Conferences

Pirajnanchai, V.; Benjangkaprasert, C.; Janchitrapongvej, K.; “Active low pass filter using multielectrode RC distributed circuit”, AIC'09 Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Applied informatics and communications World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) Stevens Point, Wisconsin, USA 2009 table of contents ISBN: 978-960-474-107-6

Chutchavong, V.; Poungpayom, S.; Sangaroon, O.; Benjangkaprasert, C.; Janchitrapongvej, K.; Pirajnanchai, V.; “A variable luminance-chrominance gain equalizer”, Electrical Engineering/Electronics Computer Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2010 International Conference on Publication Year: 2010 , Page(s): 899 – 903 IEEE Conferences

Pirajnanchai, V.; Benjankaprasert, C.; Janchitrapongvej, K.; “Active low pass notch filter using Multielectrode Distributed RC circuit”, Communication Systems Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP), 2010 7th International Symposium on Publication Year: 2010 , Page(s): 355 - 358 IEEE Conferences

 

Pirajnanchai, V.; Chutchavong, V.; Janchitrapongvej, K.; “Modification of data transmission filter with Generalized Bessel transformation”, Control Automation and Systems (ICCAS), 2010 International Conference on Publication Year: 2010 , Page(s): 2202 - 2205 IEEE Conferences

Pirajnanchai, V.; Janchitrapongvej, K.; Panyanouvong, N.; “High Frequency Active High-pass Filter used Distributed MOSFET”, Information, Communications and Signal Processing, 2005 Fifth International Conference on Digital Object Identifier: 10.1109/ICICS.2005.1689194 Publication Year: 2005 , Page(s): 969 - 972 IEEE Conferences

Tanet Suksang, Virote Pirajnanchai and Wisit Loedhammacakra, “Tunable OTA Low Pass Filter with the Fractional-Order step Technique,” International Journal of Advancements in Electronics and Electrical Engineering (IJAEEE), pp 109 – 112, 8 December 2012, ISSN:- 2319 – 7498

Tanet Suksang, Wisit Loedhammacakra and Virote Pirajnanchai “Implement the Fractional-Order, Half integrator and Differentiator on the OTA base PIλDμ Controller circuit,” ECTI-Con 2012, 9th International Conference, Thailand, 16 – 18 May 2012.

Tanet Suksang, Wisit Loedhammacakra and Virote Pirajnanchai “Tunable OTA Low Pass Filter with the Fractional-Order step Technique” International Conference on Advances in Electronics and Electrical Engineering, AEEE 2012, pp 29 – 32, Bangkok, Thailand, 23rd - 24th June 2012.

Suksang T., Pirajnanchai V., Suppitaksakul C. and Loedhammacakra W. “Design and improve the performance of OTA low pass filter with Fractional-order step,” Electron Devices and Solid State Circuit (EDSSC), 2012 IEEE International Conference, Bangkok, Thailand, 3 – 5 December 2012.